Tag: Folio Society

Rubaiyat of Omar Khayyam Folio Society, 1959 in clamshell box

Just added… Rubaiyat of Omar Khayyam.

Tagged with: , , , , ,

Gulliver’s Voyages Folio Society, 1948 Edward Bawden

Just added… Gulliver’s Voyages.

Tagged with: , , , , , ,

Treasure Island Folio Society, 2006 Philip Bannister

Just added… Treasure Island.

Tagged with: , , , , ,

Alice in Wonderland Folio Society, 1993

Just added… Alice in Wonderland.

Tagged with: , , , , ,

Cold Comfort Farm Folio Society, 1997 Stella Gibbons

Just added… Cold Comfort Farm.

Tagged with: , , ,

The Wind in the Willows Folio Society 1996

Just added… The Wind in the Willows.

Tagged with: , , , ,

The Gnostic Gospels Folio Society 2008 Quarter Leather

Just added… The Gnostic Gospels.

Tagged with: , , , , ,

John Donne Folio Society Quarter Leather

Just added… John Donne.

Tagged with: , , , , ,

The Decameron The Folio Society, 1969 Special Leather Binding

Just added… The Decameron (The Folio Society, 1969).

Tagged with: , , ,

Nineteen Eighty-Four The Folio Society, 2007

Just added… Nineteen Eighty-Four.

Tagged with: , , , ,
Top